การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ด้านการมีส่วนร่วม ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยตำบลแม่ฮี้

ขององค์ฏารบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-----------------------

          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วม ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยตำบลแม่ฮี้ โดยคณะบริหารและพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนชุมชนสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาย หมู่ที่ 4 บ้านแม่ปิง หมู่ที่ 5 บ้านแม่ฮี้ และหมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน  และนำมาปรับปรุงหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565  

Visitors: 31,592