การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ โดยสำนักปลัดร่วมกับงาานวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ โดยสำนักปลัด ร่วมกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

*ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 ภายในเขตพื้นที่ตำบลแม่ฮี้ เพื่อรับฟังปัญหา ควมต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดนแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน

**ลงพื้นที่ประชุมการจัดทำแผนชุมชนแล้วเสร็จ จำนวน 6 หมู่บ้าน

1. บ้านแม่เย็น

2. บ้านทรายขาว

3. บ้านท่าปาย

4. บ้านแม่ปิง

5. บ้านแม่ฮี้

6. บ้านห้วยแก้ว

ระหว่างวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2564 ถึง 30 มีนาคม 2564

 

Visitors: 15,444