ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข

ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข

1.ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน

2.ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ฯ

3.ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4.ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

5.ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด

6.ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร-และสถานที่สะสมอาหาร

Visitors: 31,599