แก้ไขระบบท่อส่งประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ว และบ้านแม่ปิง

งานประปา อบต.แม่ฮี้
ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนบ้านห้วยแก้ว และบ้านแม่ปิง แก้ไขระบบท่อส่งประปาหมู่บ้าน
เพื่อให้ชุมชนได้มีน้ำอุปโภค กันอย่างทั่วถึง


Visitors: 15,450