วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

          วิสัยทัศน์

          “ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข สาธารณสุขก้าวหน้า เศรษฐกิจพึ่งพา การศึกษาทั่วถึง เกษตรปลอดสาร และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม”

          ยุทธศาสตร์

          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ได้จัดทำกระบวนการระดมความคิดเห็นในการกำหนดวิสัยทัศน์ของประชาชน โดยกระบวนการประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาคมในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ โดยยังยึดแนวยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอปาย เป็นแนวปฏิบัติสำคัญ เช่นที่ได้เคยปฏิบัติมาตามธรรมเนียมประเพณีทางราชการ โดยไม่ละเลยความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนแต่ประการใด

          ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

               แนวทางการพัฒนา

               ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางด้านการก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนและสะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม

               ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์

          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรม หัตถกรรมและสินค้า OTOP

               แนวทางการพัฒนา

               ๑. การพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ โดยการส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพการผลิตสินค้าชุมชนให้แก่กลุ่มอาชีพประชาชนจัดหาแหล่งเงินทุนเหื่อการประกอบอาชีพและจัดหาตลาดรองรับการประกอบอาชีพ

               ๒. การส่งเสริมการค้าชายแดน

               ๓. การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การขยายผล โครงการพัฒนาตามพระราชดำริไปยังชุมชน

               ๔. ส่งเสริมการเกษตร

          ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

               แนวทางการพัฒนา

               ๑. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา                                                                         

               ๒. การส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ

               ๓. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

               ๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติด

               ๕. ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม

         ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

               แนวทางการพัฒนา

               ๑. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

               ๒. สืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์

               ๓. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               แนวทางการพัฒนา

               ๑. สนับสนุนและจัดให้มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

               ๒. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ๓. ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

               แนวทางการพัฒนา                                                                          

               ๑. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

               ๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโฮมสเตย์

               ๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

          ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

               แนวทางพัฒนา

               ๑. สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               ๒. พัฒนาการให้บริการสาธารณะ

               ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาคม

Visitors: 31,594