หัวหน้าส่วนราชการ

  

  
นายโสภณ  ทุนยี่  นางหทัยทิพย์ เตจ๊ะเป็ง นายประพนธ์ ตานันท์  นายวรวิทย์ รัตนไพรวัลย์   นายโสภณ  ทุนยี่

หัวหน้าสำนักปลัด
086-206-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง
080-135-2707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง
091-305-8796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชำนาญงาน

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการ

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

 081-883-5763

 

 

  

หัวหน้าสำนักปลัด

 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการ

 กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

086-206-2006 

 

 

 

 

 

 

     

  


Visitors: 23,756