หัวหน้าส่วนราชการ

         

 
        นางหทัยทิพย์ เตจ๊ะเป็ง นายประพันธ์ ตานันท์  นายประพันธ์ ตานันท์   

       หัวหน้าสำนักปลัด


 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง


 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง


 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการแทน ผู้อำนวยการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 


 

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 รักษาการแทน ผู้อำนวยการ

 กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

 

 

 

     

  


Visitors: 3,301