หัวหน้าส่วนราชการ

                                                                                          

 

                

นางณิชมน  ฝั้นก้อม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

086 189 4897

 

  

 
       นายโสภณ  ทุนยี่             นางหทัยทิพย์ เตจ๊ะเป็ง         นายประพนธ์ ตานันท์     นายวรวิทย์ รัตนไพรวัลย์        นางณิชมน  ฝั้นก้อม  

หัวหน้าสำนักปลัด
086-206-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง
080-135-2707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง
091-305-8796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชำนาญงาน

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการ

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

 081-883-5763

 

 

  

 

รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการ

 กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

086 189 4897

  

 

 

 

 

 

 

     

  


Visitors: 31,596