การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 นายประเสริฐ คำมูลใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ พร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ จำนวน 50 คน ร่วมฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฎิบัติงาน โดยเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมบูรณ์ พรหมรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ พร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Visitors: 31,600