เชิญชวนการรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอปาย

                                                                                                        ขอประชาสัมพันธ์
                                  เชิญชวนการรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดหาโลหิตไปบริการแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                                                       ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                                                                          โดยขอให้ผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตมีการเตรียมร่างกายให้พร้อมบริจาคโลหิต
                                                                                              ดังนี้   - ๑.นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
                                                                                                      - ๒.รับประทานอาหารเช้าก่อนวันมารับบริจาคโลหิต
                                                                                                      - ๓.งดดื่มของมึนเมาก่อนวันมาบริจาคโลหิต
                                                                                                      - ๔.สำหรับสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนและไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์
                                                                                                      รายละเอียดตามแนบ


Visitors: 3,343