สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบลแม่ฮี้


๑. ด้านกายภาพ

    ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

           องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบลแม่ฮี้  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓/๑  หมู่ที่ ๒  ตำบลแม่ฮี้  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์  ๕๘๑๓๐ ลักษณะที่ตั้ง  ตั้งอยู่ตำบลแม่ฮี้ ของอำเภอปาย ห่างประมาณ  ๓  กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ๕๒๓ เมตร พิกัด ๔๗ Q ๐๔๔๒๐๘๕ UTH ๒๑๓๘๓๖๔ มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน  ๖ หมู่บ้าน ดังนี้

           หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เย็น

           หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว

           หมู่ที่ ๓ บ้านท่าปาย

           หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ปิง

           หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ฮี้

           หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว 

           และประกอบหย่อมบ้านบริวารบ้านหลัก จำนวน ๔ หย่อมบ้านได้แก่ หย่อมบ้านหัวแม่เย็น  หย่อมบ้านโป่งร้อน หย่อมบ้านห้วยหวาย หย่อมบ้านแม่ยะน้อย

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

           พื้นที่ตำบลแม่ฮี้ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีป่าไม้ มีพื้นที่ราบระหว่างภูเขาและที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ ไว้สำหรับเป็นแหล่งเพาะปลูก และใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำปาย ลำน้ำห้วยแม่เย็น ลำน้ำห้วยแม่ฮี้ ลำน้ำห้วยแม่ปิง ลำน้ำห้วยแม่ยะ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคที่สำคัญของตำบลแม่ฮี้

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

           - ฤดูร้อนเริ่ม ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน   อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๓ องศาเซลเซียส

           - ฤดูฝนเริ่ม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน   อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๕ องศาเซลเซียส

           - ฤดูหนาวเริ่ม ตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์   อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๕ องศาเซลเซียส

๑.๔ ลักษณะของดิน

           พื้นที่ตำบลแม่ฮี้บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปายเป็นดินเนินตะกอนรูปพัดปะปนกับดินตะกอนลำน้ำปะปนกับดินชุดห้างฉัตรประเภทดอนลาดซึ่งหน่วยผสมของดิน ที่เกิดจากหินแกรนิต และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

           แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย  ๔  สายได้แก่  ลำห้วยแม่เย็นหลวง,ลำห้วยแม่ฮี้,ลำห้วยแม่ปิง,ลำห้วยแก้ว

           แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝายบ่อน้ำตื้น บ่อน้ำโยก  จำนวน ๒๘ แห่ง

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

           มีสภาพป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่อยู่ต่ำไป จนพื้นที่สูงมากจึงทำให้มีสภาพป่าหลายลักษณะอยู่รวมกัน เช่นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ป่าสนเขาฯลฯ มีพรรณไม้ที่สำคัญคือ ไม้สัก แดง ประดู่ เต็ง รัง พลวง ก่อ สน รัก ฯลฯ

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

     ๒.๑ เขตการปกครอง เนื้อที่ตำบลแม่ฮี้  มีเนื้อที่อยู่ในความดูแล ๓๓๑.๒๐ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ  ๒๐๗,๐๐๑  ไร่  

           อาณาเขตติดต่อ

           ทิศเหนือ   จรดตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

           ทิศใต้   จรดตำบลเมืองแปง,ตำบลโป่งสา อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

           ทิศตะวันออก   จรดตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว และตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

           ทิศตะวันตก   จรดเทศบาลตำบลปาย ,ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

           ด้านการเมือง

          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ฝ่ายปกครอง ดังนี้

           คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

           ๑. นายประเสริฐ คำมูลใส  ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

           ๒. นายศุภชัย สมเก๋  ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

           ๓. นางสาวสุชาดา มั่นชูขวัญสิริ  ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

           ๔. นายลือชัย ริยาพันธ์  ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

           ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

           ๑. นางมณฑา เจตน์ดำรงเลิศ  ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

           ๒. นายคมิก บำรุง  ตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

           ๓. นางสาวอรทัย  กาวิ  ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

           ๔. นางมณฑา เจตน์ดำรงเลิศ   ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ หมู่ที่ ๑

           ๕. นายอุดม  นวลมา    ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ หมู่ที่ ๒

           ๖. นายคมิก บำรุง   ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ หมู่ที่ ๓

           ๗. นายศรีบุตร  สำราญโอภาส   ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ หมู่ที่ ๔

           ๘. นางจารี     แสนฝั้น   ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ หมู่ที่ ๕

           ๙. นางสาวอลิสา น้อยมุ้ง  ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ หมู่ที่ ๖

           ฝ่ายปกครองท้องที่ ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ทั้ง ๖ หมู่บ้าน

           ๑. ร.ต. เอี่ยม กันธาน้อย   ตำแหน่งกำนันตำบลแม่ฮี้

           ๒. นางสาวจุไรรัตน์   กันธาสุข   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑

           ๓. นายประยูร  ปิมปา   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

           ๔. นายเนตร   พิโน   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔

           ๕. นายไพบูลย์   ชอบพอ   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖

           ๖. นางสายพิน  กันธาน้อย   ตำแหน่งสารวัตรกำนัน

           ๗. นายวิหก   ไทยนิยมเดชา   ตำแหน่งสารวัตรกำนัน

           ๘. ส.อ.สมคิด     เหล็กเทศ   ตำแหน่งแพทย์ประจำตำบล

           จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. รวมทั้งหมด  ๖  หมู่บ้าน  ได้แก่

อันดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

บ้านแม่เย็น

บ้านทรายขาว

บ้านท่าปาย

บ้านแม่ปิง

บ้านแม่ฮี้

บ้านห้วยแก้ว

 

     ๒.๒ การเลือกตั้ง

           จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ) 

           -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    ๒,๒๐๒    คน

           -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ๒,๒๐๒  คน

           จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๕)

           -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑,๗๓๔ คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น   ๒,๒๐๒   คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๔ 

           -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑,๗๓๔ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๒๐๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๗๔ 

           ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาจากคำสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

 

๓ . ประชากร                                                        

     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

           ตำบลแม่ฮี้ มีประชากรทั้งสิ้น ๓,๖๑๓ คน แยกเป็น

           หญิง    จำนวน  ๑,๗๗๔ คน

           ชาย     จำนวน  ๑,๘๓๙ คน

           มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น   ๑,๘๒๙  ครัวเรือน

          แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านแม่เย็น

๓๘๒

๓๖๖

๗๔๘

๕๕๒

บ้าทรายขาว

๓๐๙

๒๘๑

๕๙๐

๒๕๒

บ้านท่าปาย

๑๔๑

๑๑๔

๒๕๕

๑๕๗

บ้านแม่ปิง

๕๑๘

๕๑๕

๑,๐๓๓

๔๑๑

บ้านแม่ฮี้

๓๐๙

๓๒๐

๖๒๙

๓๕๑

บ้านห้วยแก้ว

๑๘๐

๑๗๘

๓๕๘

๑๐๖

 

รวม

๑,๘๓๙

๑,๗๗๔

๓,๖๑๓

๑,๘๒๙ 

           หมายเหตุ -  ที่มาจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง ณ เดือนมกราคม ของปี๒๕๖๒

            ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี

๒๑๑

๔๙๑

อายุ ๑๘ – ๖๐ ปี

๗๗๖

๙๑๔

อายุมากกว่า ๖๐ ปี

๑๐๐

๑๐๐


๔. สภาพทางสังคม

     ๔.๑ การศึกษา

           * การศึกษา  มีสถานศึกษาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ จำนวน ๒ แห่ง และการศึกษานอกระบบ ตามอัธยาศัย ๓ แห่ง

           - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ (อนุบาลและประถมศึกษา) ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ฮี้  หมู่ที่ ๕

           - โรงเรียนบ้านแม่ปิง (โรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมตอนต้น)ตั้งอยู่บ้านแม่ปิง หมู่ที่ ๔

           - การศึกษานอกระบบ (กศน.) เขตตำบลแม่ฮี้ หมู่ที่ ๕,๖ ศูนย์หย่อมบ้านดอยช้าง ,ศูนย์หย่อมบ้านแม่ยะน้อย -ห้วยหวาย

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ จำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่

           ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปิง ตั้งอยู่บ้านแม่ปิง หมู่ที่ ๔

           ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ฮี้ ตั้งอยู่บ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ ๕

     ๔. ๒ สาธารณสุข

          มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล  จำนวน  ๒  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮี้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปิง

           - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน๒  แห่งได้แก่ หย่อมบ้านหัวแม่เย็น หมู่ที่ ๑ และหย่อมบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๔

           - อาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน  ๓๖ คน

           - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐

     ๔.๓ อาชญากรรม

           องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 

     ๔.๔ ยาเสพติด

           ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ มีผู้ที่ติดยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของทางราชการ ตำรวจ ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ได้จัดให้มีการติดตั้งไฟกิ่งตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบลแม่ฮี้ เพื่อเป็นกำลังหลักสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชุมชนและตำบล ตลอดจนถึงการให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวระดับอำเภอ / จังหวัดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลแม่ฮี้ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอปาย และระดับจังหวัด

     ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

           *การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

           องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้สนับสนุนการดำเนินงาน หรือกิจกรรมด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มหรือองค์กรที่มีกิจกรรมในด้านนี้ เช่นการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในระหมู่บ้าน / ตำบล การก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ เป็นต้น

๕.ระบบบริการพื้นฐาน

     ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

           เส้นทางคมนาคมในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ มีทั้งเส้นทางที่ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลูกรังและคันคลอง การคมนาคมสามารถใช้ได้ทั้งทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์และทางเดินเท้าในบางพื้นที่ เส้นทางบางส่วนสามารถใช้การได้ดีเฉพาะในบางฤดูกาล เช่น เส้นทางสายจากอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังถึง หย่อมบ้านหัวแม่เย็น หมู่ที่ ๑ เส้นทางจากทางหลวง ๑๐๙๕ กิโลเมตรที่ ๒๒ แยกเข้าหย่อมบ้านห้วยหวาย, หย่อมบ้านแม่ยะน้อย หมู่ที่ ๔ การเดินทางโดยรถประจำทางที่จะเดินทางไปตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ ต้องไปขึ้นรถที่ตำบลเวียงใต้ ซึ่งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ไม่มีที่ตั้งคิวรถโดยสารประจำทาง

           ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลแม่ฮี้ เป็นดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ระยะทางจากอำเภอปายถึง หมู่บ้าน

ระยะเวลา

ในการเดินทาง

โดยเฉลี่ย

ลักษณะถนน

 

ที่ทำการ อบต.

แม่ฮี้

๓ กิโลเมตร

๘ นาที

ถนนคอนกรีต

บ้านแม่เย็น

๑.๕ กิโลเมตร

๔ นาที

ถนนลาดยาง,ถนนลูกรัง

 

หย่อมบ้านหัวแม่เย็น

๑๕ กิโลเมตร

๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

ถนนคอนกรีต

บ้านทรายขาว

๕๐๐ เมตร

๓๐ วินาที

ถนนคอนกรีต

 

หย่อมบ้านโป่งร้อน

๔  กิโลเมตร

๕ นาที

ถนนคอนกรีต

บ้านท่าปาย

๕  กิโลเมตร

๖ นาที

ถนนคอนกรีต

บ้านแม่ปิง

๖ กิโลเมตร

๑๐ นาที

ถนนคอนกรีต

 

หย่อมบ้านห้วยหวาย

๑๔ กิโลเมตร

๑ ชั่วโมง

ถนนลาดยาง, ถนนลูกรัง

 

หย่อมบ้านแม่ยะน้อย

๒๗ กิโลเมตร

๑ ชั่วโมง ๓๐นาที

ถนนลาดยาง, ถนนลูกรัง

บ้านแม่ฮี้

๑  กิโลเมตร

๒ นาที

ถนนคอนกรีต

บ้านห้วยแก้ว

๗ กิโลเมตร

๑๒ นาที

ถนนคอนกรีต

     ๕.๒ การไฟฟ้า

           - หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แล้วครบทุกครัวเรือน คือ หมู่ที่ ๒,๓,๕,และหมู่ที่ ๖

           - หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน คือ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่๔

           รายละเอียดครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ตำบลแม่ฮี้ เป็นดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

จำนวนครัว

ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

ไฟฟ้าปกติ

ไฟฟ้าแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าพลังน้ำ

บ้านแม่เย็น

๓๙๓

๓๓๘

๒๗

-

N. A.

บ้าทรายขาว

๑๘๔

๑๘๑

-

-

-

บ้านท่าปาย

๑๒๙

๑๒๕

-

-

-

บ้านแม่ปิง

๓๔๖

๒๗๘

๒๒

๓๕

N. A.

บ้านแม่ฮี้

๒๙๓

๒๘๐

-

-

-

บ้านห้วยแก้ว

๙๐

๘๘

-

-

-

 

รวม

๑,๔๓๕

๑.๒๙๓

๔๙

๓๕

 -


           หมายเหตุ 
N. A. = ไม่มีข้อมูล

     ๕.๓ การประปา

           หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ จะใช้น้ำประปาหมู่บ้านที่บริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ระบบประปาหมู่ที่ ๑,๒,๕ ส่วนอีก ๕ หมู่บ้านใช้ระบบประปานครหลวง ได้แก่ หมู่ที่ ๒,๓,๔ ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านเอง สำหรับหย่อมบ้านหมู่ที่ ๑, ๔ ใช้ระบบประปาภูเขา

     ๕.๔ โทรศัพท์

           มีโทรศัพท์ใช้จำนวน ๖ หมู่บ้านคือ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓ ,๔

           - เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน    ๑   แห่ง มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้ในตำบลแม่ฮี้  ๓ ระบบ คือ AIS, Truemove และ CAT

     ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์

           มีที่ทำการไปรษณีย์อำเภอปาย

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ

     ๖.๑ การเกษตร

           ประชากรในเขตเองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  กระเทียม ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว กาแฟ ดังนี้

           -  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด        

           -  อาชีพเลี้ยงสัตว์  ร้อยล ๑๒  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

           -  อาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๕  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

           -  อาชีพค้าขาย ร้อยละ ๓  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

     ๖.๒ การประมง

           ในพื้นที่ตำบลแม่ฮี้ ไม่มีการทำการประมงเป็นหลัก มีเพียงการจับปลาในแม่น้ำปายเพื่อบริโภค

     ๖.๓ การปศุสัตว์
           เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้
           โค  ๑,๐๐๐  ตัว  กระบือ  ๕๐๐   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว เป็ด ๑๓๐ ตัว ไก่ ๔๐๐ ตัว  อื่นๆ ๖๕๐ ตัว

     ๖.๔  การบริการ

           * การพาณิชย์กรรม / การบริการ

           - โฮมสเตย์   ๒๖  แห่ง

           - โรงแรมและเกสท์เฮาส์  ๗๘  แห่ง

           -  ร้านค้าขายของชำและการประกอบการค้า  ๔๐  แห่ง

           -  อู่ซ่อมรถ  ๓  แห่ง

           -  แค้มป์ช้างและการท่องเที่ยว  ๔  แห่ง

           - สถานที่อาบน้ำแร่  ๓  แห่ง

           -  บ้านเช่า  ๔๔  แห่ง

           -  โรงสีข้าว  ๔  แห่ง

           - สระว่ายน้ำ  ๒  แห่ง

     ๖.๕  การท่องเที่ยว

           - มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ สะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย บ่อน้ำพุร้อนบ้านท่าปาย ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าปาย วัดพระธาตุแม่เย็น น้ำตกแม่เย็น ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม่เย็น

           - สถานที่สำคัญทางศาสนาได้แก่ วัดแม่เย็น วัดแม่ฮี้ วัดพระธาตุศรีวิชัย, วัดแม่ปิง, วัดท่าปาย นอกจากนี้ยังมีโครงการขุดค้น/ขุดแต่ง โบราณคดีเพื่อการอนุรักษ์วัดพระธาตุศรีชุม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอปาย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมศิลปกร

     ๖.๖ อุตสาหกรรม

           * อุตสาหกรรมการเกษตร

           - มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การจักสาน การทำน้ำมันมะพร้าว มะขามป้อมแช่อิ่ม การทอผ้า การตีเหล็ก การทำถั่วเหลืองแผ่น การถักไหมพรม การทำกาแฟสด

           - มีวิสาหกิจชุมชน เช่นน้ำดื่มชุมชน

     ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

           จำนวนกลุ่มทุกประเภท ๓๒ กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มได้ดังนี้

           - กลุ่มอาชีพ  ๑๔  กลุ่ม

           - กลุ่มออมทรัพย์  ๖  กลุ่ม

           - กลุ่มสตรีแม่บ้าน  ๖  กลุ่ม

           - กลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ๖  กลุ่ม

     ๖.๘ แรงงาน

           แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการเกษตร ซึ่งรับจ้างทำงานด้านเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่ฮี้ เป็นประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ

Visitors: 31,595