รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Visitors: 31,599