ITA 2564

แบบประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

9.2 การบริหารงาน

 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

9.5 การส่งเสริมความโปรงใส

 

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 


Visitors: 11,164